Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

Λεξιλόγιο λημμάτων Φιλοσοφίας

Glossary of Philosophical terms

In Greek Στα Αγγλικά

Φιλοσοφία

Philosophy

Δυϊσμός

Dualism

Εμπειρία

Experience

Καταμερισμός Εργασίας

Division of Labor

Αντικειμενικός και Υποκειμενικός Παράγοντας στην Ιστορία

Objective and Subjective Factors of History

Αντίθεση ανάμεσα στην πνευματική και τη χειρωνακτική εργασία

Antithesis between Mental.and Physical Labor

Αντίθεση ανάμεσα στην πόλη και το χωριό

Antithesis between Town and Country

Ουρμπανισμός

Urbanization

Μεταφυσική

Metaphysics

Οντολογία

Ontology

Εργασία

Labor

Μαρξιστική Διαλεκτική

Marxist Dialectic

Κοινωνικο-οικονομικός σχηματισμός

Socio-economic Formation