Ιστότοπος Κιατίπη

Kiatipis Website

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Glossary  of Social Sciences

In Greek Στα Αγγλικά

Νοόσφαιρα

Noosphere

Χρήμα, Χρηματικό Κεφάλαιο, Χρηματηστήριο, Χρηματιστική Ολιγαρχία

Money, Money as Capital, Stock Exchange, Money Oligarchy

Μορφές Αξίας

Forms of Value

Εργασία

Labour or Labor

Καταμερισμός Εργασίας

Division of Labor

Κομμούνα

Commune

Κοινωνική Δικτύωση

Social network

Χρόνια ανεργία

Long-term Uneployment

Στρατηγική & Τακτική

Strategy & Tactics of guerrilla warfare

Το Κράτος

The State